Kadastrālā uzmērīšana

Būves vai telpu grupas kadastrālā uzmērīšana:

Lai būvi vai telpu grupu varētu ierakstīt zemesgrāmatā, sakārtotu mantojuma lietas, izstrādātu būvprojektu, noslēgtu nomas vai īres līgumus, iesniegtu dokumentu kredītiestādēs un citiem mērķiem, nepieciešama aktuāla kadastrālās uzmērīšanas lieta.

Zemes kadastrālā uzmērīšana:

Zemes robežu uzmērīšana un plānu izgatavošana.
Pirmreizējā zemes robežu uzmērīšana un zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna izgatavošana īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā. Veic gadījumos, ja zemes robežas līdz šim nav mērītas.
Personām, kuras līdz 2006. gada 31. augustam Valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā ir iesniegušas zemes izpirkšanas pieprasījumu un ir saņēmušas lēmumu par tiesībām izpirkt zemi.

Nepieciešamie dokumenti:

  • pašvaldības lēmums par zemes piešķiršanu lietošanā un lēmumu grafiskais pielikums;
  • Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas lēmums par tiesībām izpirkt zemi;
  • pašvaldības lēmums vai izziņa par adreses piešķiršanu, ja zemes vienība ir adresācijas objekts (uz zemes vienības atrodas ēkas un būves);
  • pašvaldības izziņa par nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumiem;
  • tiesas spriedums un citi tiesiski dokumenti (mantojuma apliecība u.c.), ja tādi ir;
  • pilnvarotām personām – notariāli apstiprināta pilnvara.